W dniu dzisiejszym, to jest 7. 11. 2011, Charmee i Katon, po sporządzeniu aktu notarialnego u rejenta, wystąpili do KRS o rejestrację spółki. Poniżej publikujemy umowę spółki, do wiadomości całej blogosfery.

 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający zwani dalej „Wspólnikami” oświadczają, że działając wspólnie i w porozumieniu zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką” działającą na podstawie art. 151 $ 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1.  Firma Spółki brzmi: Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.  Spółka może używać skrótu firmy: TWA.

§ 3

Siedzibą Spółki jest blog: Toteramy 2 wersja ostateczna oraz każde inne miejsce w blogosferze, w którym aktualnie przebywa, którykolwiek ze Wspólników Spółki.

§ 4

Spółka działa na obszarze całej blogosfery, a za zgodą właściwych władz oraz zgodnie z odrębnymi przepisami także za jej granicą.

§ 5

Spółka może powołać w blogosferze i za jej granicą oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, filie, blogi, czaty, fora i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w blogosferze i jej zagranicą, uczestnicząc we wszystkich powiązaniach i przedsięwzięciach z tymi innymi spółkami, z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest wzajemne, intensywne poznawanie się Wspólników, występowanie wspólnie i w porozumieniu z projektami dotyczącymi życia w blogosferze i poza jej granicą, trzymanie się razem za wirtualne ręce i spotykanie się przynajmniej raz w roku w celu zacieśniania współpracy i dokonywania innych czynności ze szczególnym uwzględnieniem dostarczania płynów pozaustrojowych własnym organizmom.

II KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

/utajnione/

III WŁADZE SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki i jej niepodzielną, niepodważalną i jedyną władzą są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

§ 16

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu, na które wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na piśmie emailowym.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd i odbywać się będzie przynajmniej raz w roku po Święcie Trzech Króli.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w razie potrzeby przez Zarząd lub na żądanie Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki.

§ 17

1. Na Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos, jedna butelka oraz jeden kieliszek.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

§ 18

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • Podział zysku i określenie jego przeznaczenia lub powzięcie uchwały o pokryciu strat,
 • Ustalenie wysokości dopłat, terminu ich wniesienia oraz zasad zwrotu,
 • Ustalenie kwoty, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy,
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
 • Zmiana umowy Spółki,

§ 19

1. Zarząd składa się z jednej do 11 osób. Członkami Zarządu są Wspólnicy.

2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

3. /tajne/

4. /tajne/

§ 20

/utajnione/

§ 21

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 22

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 23

Stawający, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, poza umową Spółki postanawiają, że pierwszy Zarząd będzie jedenastoosobowy i powołują w głosowaniu tajnym:

 1. Charmee na Viceprezesa Zarządu,
 2. Guardangel na Viceprezesa Zarządu,
 3. Angiewitch na Viceprezesa Zarządu,
 4. Sensi na Viceprezesa Zarządu,
 5. Pokera na Viceprezesa Zarządu,
 6. Inspektora Leśnego na Viceprezesa Zarządu,
 7. Wg 108 na Viceprezesa Zarządu,
 8. Maxcela na Viceprezesa Zarządu,
 9. Caddicusa Caddiego na Viceprezesa Zarządu,
 10. Chimerę na Viceprezesa Zarządu,
 11. Katona Najmłodszego na Viceprezesa Zarządu.

§ 24

O sposobie wprowadzenia nowego Wspólnika do TWA decyduje organ wykonawczy w postaci Zarządu.

§ 25

Wspólnicy postanawiają, że Hymn, Godło, Flagę, Proporczyk, Odznakę i inne gadżety Towarzystwa Wzajemnej Adoracji opracuje Zarząd i wdroży w życie.

Reklamy